18.1.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 19/46


Wyrok Sądu z dnia 18 listopada 2020 r. – Aquind / ACER

(Sprawa T-735/18) (1)

(Energia - Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 - Decyzja ACER oddalająca wniosek o zwolnienie dotyczące nowych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych - Odwołanie wniesione do komisji odwoławczej ACER - Dogłębność kontroli)

(2021/C 19/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Aquind Ltd (Wallsend, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Goldberg, C. Davis, solicitors i E. White, avocat)

Strona pozwana: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przedstawiciele: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux i A. Hofstadter, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji komisji odwoławczej ACER A-001-2018 z dnia 17 października 2018 r., w której potwierdzono decyzję ACER nr 05/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. oddalającą wniosek o zwolnienie dotyczące elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego pomiędzy brytyjskim i francuskim systemem przesyłowym energii elektrycznej, a po drugie, wspomnianej decyzji ACER.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) A-001-2018 z dnia 17 października 2018 r.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

3)

ACER pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Aquind Ltd.


(1)  Dz.U. C 103 z 18.3.2019.