3.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 311/10


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Włochy) w dniu 27 czerwca 2018 r. – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Sprawa C-424/18)

(2018/C 311/11)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”

Strona przeciwna: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 10 lit. h) oraz motyw 28 dyrektywy 2014/24/UE (1) należy interpretować w ten sposób, że:

a)

usługi transportu sanitarnego, dla których wymagana jest w pojeździe obecność kierowcy pojazdów ratunkowych i co najmniej jednego ratownika, posiadającego kwalifikacje i kompetencje wynikające z zaliczenia kursu i egzaminu w przedmiocie ratownictwa, oraz

b)

usługi transportowe przewidziane w ramach podstawowych poziomów opieki zdrowotnej [Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)] realizowane przy użyciu pojazdów ratowniczych objęte są wyłączeniem, o którym mowa w ww. art. 10 lit. h) czy też należą do usług, o których mowa w art. 74–77 wskazanej dyrektywy?

2)

Czy dyrektywę 2014/24/UE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona obowiązywaniu ustawodawstwa krajowego, które przewiduje, że nawet w braku akcji ratowniczej,

a)

usługi transportu sanitarnego, dla których wymagana jest w pojeździe obecność kierowcy pojazdów ratunkowych i co najmniej jednego ratownika, posiadającego kwalifikacje i kompetencje wynikające z zaliczenia kursu i egzaminu w przedmiocie ratownictwa, oraz,

b)

usługi transportowe przewidziane w ramach podstawowych poziomów opieki zdrowotnej (LEA) realizowane przy użyciu pojazdów ratowniczych są powierzane w pierwszej kolejności organizacjom wolontariackim w drodze bezpośredniego zawarcia umowy?


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94, s. 65).