201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716PL01PLINFO_JUDICIAL20180417101122

Sprawa C-267/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 17 kwietnia 2018 r. – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018PL1020120180417PL0015102112

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 17 kwietnia 2018 r. – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Sprawa C-267/18)

2018/C 249/15Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Strona pozwana: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 57 ust. 4 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE ( 1 ) można interpretować w ten sposób, że rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu tego, że część robót została zlecona podwykonawcom bez zgody instytucji zamawiającej, stanowi znaczące lub uporczywe niedociągnięcie w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, które prowadzi do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?


( 1 ) Dz.U. 2014 L 94, s. 65.