201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618PL01PLINFO_JUDICIAL20180320151511

Sprawa C-205/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti (Rumunia) w dniu 20 marca 2018 r. – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018PL1510120180320PL0018151151

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti (Rumunia) w dniu 20 marca 2018 r. – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Sprawa C-205/18)

2018/C 211/18Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Piteşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Druga strona postępowania: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Pytania prejudycjalne

Czy art. 114 ust. 3 TFUE, art. 151 TFUE i art. 153 TFUE oraz przepisy dyrektywy ramowej 89/391/EWG ( 1 ) i kolejnych dyrektyw szczególnych należy interpretować w taki sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie ustanowiło terminy i procedury, które ograniczają dostęp do sądu w celu zaklasyfikowania miejsc pracy jako charakteryzujących się specjalnymi warunkami, co skutkuje pozbawieniem nowo zatrudnionych pracowników prawa do bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających ze stwierdzenia wyżej wskazanych warunków zgodnie z przepisami krajowymi?


( 1 ) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183, s. 1).