5.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 399/17


Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie T-304/16, bet365 Group / EUIPO, wniesione w dniu 19 lutego 2018 r. przez Roberta Hansena

(Sprawa C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Robert Hansen (przedstawiciel: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości (ósma izba) z dnia 6 września 2018 r. odwołanie zostało odrzucone jako niedopuszczalne.