20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/27


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam — Niderlandy) — A, B/C

(Sprawa C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 93 z 11.3.2019.