20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/26


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Słowacka

(Sprawa C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Język postępowania: słowacki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 445 z 10.12.2018.