18.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 437/40


Skarga wniesiona w dniu 14 października 2017 r. – MOTEX / Komisja

(Sprawa T-713/17)

(2017/C 437/48)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Węgry) (przedstawiciel: L. Szabó, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Tytułem głównym stwierdzenie, że decyzja Komisji SA. 29432 – CP 290/2009 – Węgry – „Pomoc dla zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych najprawdopodobniej niezgodna z prawem z uwagi na dyskryminujący charakter uregulowania” z dnia 20 lipca 2011 r. i decyzja Komisji SA.45498 (FC/2016) – „Skarga OPS Újpest-lift Kft. w związku z pomocą państwa przyznaną w latach od 2006 do 2012 na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników” z dnia 25 stycznia 2017 r. (zwane dalej „zaskarżonymi decyzjami”) nie stwierdzają zgodności pomocy państwa na podstawie art. 107 TFUE ust. 1.

Tytułem pomocniczym, stwierdzenie, że zaskarżone decyzje nie stanowią dla skarżącej prawnie wiążących aktów w postępowaniu w sprawie dochodzenia odszkodowania za szkody i krzywdy przez nią wszczętego przeciwko Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministerstwu ds. zasobów ludzkich, Węgry), toczącego się pod numerem 18. G. 40.399/2017 przed Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego, Węgry), oraz że z tego powodu skarżąca nie jest stroną, której decyzja dotyczy bezpośrednio i indywidualnie, jako że opiera swoje roszczenie o odszkodowanie na naruszeniu art. 107 ust. 1, a nie na naruszeniu art. 107 TFUE ust. 3.

W przypadku zaklasyfikowania zaskarżonych decyzji jako prawnie wiążących aktów dla skarżącej w postępowaniu w sprawie dochodzenia odszkodowania za szkody i krzywdy opartego na naruszeniu art. 107 TFUE ust. 1, o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, ponieważ pomoc państwa przyznana przez węgierskie organy narusza art. 107 TFUE ust. 1.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca wskazuje podstawy prawne w odniesieniu do każdego zarzutu.

1.

Uzasadnienie prawne pierwszego zarzutu

Zaskarżone decyzje nie stwierdzają zgodności pomocy państwa na podstawie art. 107 TFUE ust 1, z którego to powodu wspomniane decyzje nie stanowią prawnie wiążących aktów w kontekście postępowania w sprawie dochodzenia odszkodowania za szkody i krzywdy wszczętego przez skarżącą przeciwko Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministerstwu ds. zasobów ludzkich, Węgry) przed Fővárosi Törvényszék (sądem dla miasta stołecznego, Węgry).

2.

Uzasadnienie prawne drugiego zarzutu

W zaskarżonych decyzjach Komisja stwierdziła zgodność pomocy państwa nie na podstawie art. 107 TFUE ust. 1, na który powołuje się skarżąca, lecz na podstawie art. 107 TFUE ust. 3. W związku z tym, wspomniane decyzje nie mają znaczenia w związku z podstawą prawną roszczenia sformułowanego w postępowaniu w sprawie dochodzenia odszkodowania za szkody i krzywdy, które toczy się przed Fővárosi Törvényszék (sądem dla miasta stołecznego, Węgry), i nie stanowią prawnie wiążących aktów dla skarżącej.

3.

Uzasadnienie prawne trzeciego zarzutu

Zdaniem skarżącej zaskarżone decyzje są nieważne, ponieważ węgierskie organy przyznały sprzeczną z prawem pomoc państwa, która narusza art. 107 TFUE ust. 1, o której, zgodnie z postanowieniami art. 108 TFUE ust. 3 Komisja powinna zostać poinformowana. W celu uzasadnienia bezprawności pomocy skarżąca powołuje się na Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 [TFUE] (1) i rozporządzenie Komisji (WE) (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. [107 TFUE] i [108 TFUE] (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (2).


(1)  Dz.U. 2016, C 262, s. 1.

(2)  Dz.U. 2008, L 214, s. 3.