21.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 277/55


Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2017 r. – Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Sprawa T-419/17)

(2017/C 277/80)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Mendes SA (Lugano, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat G. Carpineti)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Actial Farmaceutica Srl (Rzym, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Actial Farmaceutica Srl

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „VSL#3” – zgłoszenie nr 1 437 789

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 maja 2017 r. w sprawie R 1306/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej EUIPO na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej EUIPO na podstawie art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;

w każdym wypadku, zasądzenie zwrotu na rzecz skarżącej wszystkich kosztów postępowania, a przynajmniej orzeczenie o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 51 ust. 1 lit. b i c) rozporządzenia nr 207/2009.