3.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/59


Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2017 r. – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Sprawa T-72/17)

(2017/C 104/83)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (przedstawiciel: adwokat B. Kuchar)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego „Steirisches Kürbiskernöl” – rejestracja międzynarodowa nr 900 100

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie R 1768/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zmianę zaskarżonej decyzji i stwierdzenie, że prawo właściciela międzynarodowego znaku towarowego wskazującego Unię Europejską nr 900 100 wygasło w odniesieniu do wszystkich towarów;

posiłkowo, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na brak dowodów używania w charakterze międzynarodowego znaku towarowego nr 900 100 i odesłanie sprawy do ponownego rozpoznania przez EUIPO;

w każdym wypadku, obciążenie właściciela znaku towarowego kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą w postępowaniu przed EUIPO i w niniejszym postępowaniu.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.