27.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/16


Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2017 r. – Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Przedstawienie koali)

(Sprawa T-41/17)

(2017/C 095/25)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japonia) (przedstawiciel: adwokat M. Knitter)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Norymberga, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy (Przedstawienie koali) – zgłoszenie nr 6 158 463

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie R 250/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

oddalenie sprzeciwu w całości;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie zasady 22 ust. 3 rozporządzenia 2868/95;

Naruszenie art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.