17.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 231/54


Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. –King.com/EUIPO – TeamLava (Ekrany i ikony na wyświetlaczu)

(Sprawa T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Język postępowania: angielski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 112 z 10.4.2017.