18.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/29


Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. – TN / ENISA

(Sprawa T-461/17) (1)

(Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o naborze - Stanowisko kierownika wydziału - Umieszczenie na liście rezerwy kadrowej - Przyjęcie oferty zatrudnienia - Cofnięcie oferty zatrudnienia - Warunki zatrudnienia - Wykazanie odpowiednich cech charakteru - Artykuł 12 WZIP - Oczywisty błąd w ocenie - Przetwarzanie danych osobowych - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność)

(2019/C 103/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: TN (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (przedstawiciele: A. Ryan, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 listopada 2016 r., w której ENISA cofnęła ofertę zatrudnienia na stanowisku kierownika wydziału Służby administracyjne, złożoną skarżącemu, oraz stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 kwietnia 2017 r. oddalającej jego zażalenie, a po drugie, zasądzenie od ENISA odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę doznane przez skarżącego w szczególności z racji niezgodnego z prawem cofnięcia tej oferty.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

TN zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 347 z 16.10.2017.