201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611PL01PLINFO_JUDICIAL20180424424211

Sprawa T-297/17: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2018 r. – VSM / EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WE KNOW ABRASIVES — Znak towarowy utworzony z hasła reklamowego — Właściwość izby odwoławczej w wypadku odwołania ograniczonego do części usług wskazanych w zgłoszeniu — Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 71 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001]


C2002018PL4210120180424PL0054421421

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2018 r. – VSM / EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Sprawa T-297/17) ( 1 )

„Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WE KNOW ABRASIVES — Znak towarowy utworzony z hasła reklamowego — Właściwość izby odwoławczej w wypadku odwołania ograniczonego do części usług wskazanych w zgłoszeniu — Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 71 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001]”

2018/C 200/54Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hanower, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Horak)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek i A. Söder, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 marca 2017 r. (sprawa R 1595/2016-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego WE KNOW ABRASIVES jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 6 marca 2017 r. (sprawa R 1595/2016-4) w zakresie, w jakim odrzucono w niej zgłoszenie oznaczenia słownego WE KNOW ABRASIVES dla usług należących do klasy 35, odpowiadających następującemu opisowi: „reklama; zarządzanie działalnością gospodarczą; usługi sekretarskie; usługi sprzedaży hurtowej w dziedzinie budowlanych produktów metalowych; administrowanie działalnością gospodarczą”.

2)

W pozostałej części skarga VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG zostaje oddalona.

3)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken i EUIPO pokrywają własne koszty.


( 1 ) Dz.U. C 231 z 17.7.2017.