27.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301/29


Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – CLF / Parlament

(Sprawa T-54/17) (1)

([Prawo instytucjonalne - Parlament Europejski - Decyzja w sprawie przyznania dotacji fundacji politycznej - Zaliczka ustalona na 33 % maksymalnej kwoty przyznanej dotacji - Obowiązek dostarczenia gwarancji bankowej dotyczącej zaliczki - Rozporządzenie finansowe - Zasady wykonania rozporządzenia finansowego - Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania - Proporcjonalność - Równość traktowania])

(2018/C 301/38)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Coalition for Life and Family (CLF) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat P. Richter)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, S. Alves i C. Burgos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego FINS-2017-16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania skarżącej dotacji, ze względu na to, że w tej decyzji ograniczono wypłatę zaliczki do 33 % maksymalnej kwoty dotacji i uzależniono tę wypłatę od dostarczenia gwarancji bankowej.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Coalition for Life and Family (CLF) zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 78 z 13.3.2017.