26.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 72/28


Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 10 października 2017 r. w sprawie T-841/16, Alex / Komisja, wniesione w dniu 8 grudnia 2017 r. przez Alex SCI

(Sprawa C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Alex SCI (przedstawiciel: J. Fouchet, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

uchylenie postanowienia Sądu Unii Europejskiej z dnia 10 października 2017 r. w odniesieniu do wszystkich zawartych w nim rozstrzygnięć, z wyjątkiem tego, w którym uznano, że decyzja Komisji z dnia 21 września 2016 r. jest zaskarżalna,

a po ponownym rozstrzygnięciu sprawy:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 września 2016 r.;

stwierdzenie, że pomoc przyznana CABAC przez EFRR, państwo francuskie, Conseil régional d’Aquitaine i Conseil général des Pyrénées Atlantiques jest niezgodna z prawem i ze wspólnym rynkiem;

obciążenie Komisji Europejskiej całością kosztów postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 5 000 EUR.

Zarzuty i główne argumenty

A.   Dopuszczalność

Wnosząca odwołanie wnosi o potwierdzenie rozstrzygnięcia Sądu o zaskarżalności decyzji. Pismo z dnia 21 września 2016 r. stanowi akt zaskarżalny w rozumieniu art. 263 akapit pierwszy TFUE.

Co się tyczy legitymacji procesowej i interesu prawnego spółki ALEX SCI, wnosząca odwołanie wnosi o zmianę postanowienia Sądu. Twierdzi ona, że postanowienie to wywarło wpływ na jej sytuację gospodarczą w rozumieniu art. 263 akapit czwarty TFUE.

B.   Co do istoty

Zarzut pierwszy dotyczy zewnętrznej niezgodności z prawem ze względu na brak uzasadnienia. W decyzji z dnia 21 września 2016 r. nie wskazano żadnej podstawy prawnej, tekstowej ani orzeczniczej, wobec czego po jej lekturze spółka Alex SCI, reprezentowana przez swego dyrektora, nie zrozumiała jej treści. Ze względu na niewystarczające pod względem prawnym i faktycznym uzasadnienie decyzja ta jest zewnętrznie niezgodna z prawem.

Zarzut drugi dotyczy wewnętrznej niezgodności z prawem (istnienia pomocy państwa i braku zgłoszenia). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) zamierzała, w ramach swej strategii gospodarczej, zagospodarować obszar „Technocité” w Bayonnie w celu utworzenia specjalistycznej platformy w dziedzinie aeronautyki. W tym celu jednostka ta zawnioskowała o przyznanie środków finansowych przez EFRR, państwo francuskie, Conseil régional d’Aquitaine i Conseil général des Pyrénées Atlantiques, tak aby podmioty te współfinansowały jej przedsięwzięcie poprzez przekazanie przez każdy z nich kwoty 1 000 000 EUR.

Z jednej strony, ponieważ spełnione zostały przesłanki świadczące o istnieniu pomocy państwa, płatności te stanowią niezgłoszoną pomoc państwa, sprzeczną z art. 108 TFUE.

Z drugiej strony płatności te są niezgodne ze wspólnym rynkiem. Przedsięwzięcie Technocité stanowi bowiem platformę przemysłową i usługową wyspecjalizowaną w rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii w dziedzinach aeronautyki, przemysłu kosmicznego i systemów wbudowanych. Sektor ten jest w najwyższym stopniu otwarty na konkurencję. Opisana pomoc jest zatem sprzeczna z art. 107 TFUE.

Wreszcie, co się tyczy niewykonania umów dotyczących wypłaty pomocy, należy przypomnieć, że przedmiotem tych umów jest finansowanie przedsięwzięcia „strefa aeronautyczna Technocité” w celu zagospodarowania tego obszaru i utworzenia „platformy wyspecjalizowanej w zakresie badań i rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii w dziedzinie aeronautyki, przemysłu kosmicznego i systemów wbudowanych”. Strefa Technocité skupia wszelkiego rodzaju działalność prowadzoną przez rozmaite przedsiębiorstwa takie jak Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini itd., to jest przedsiębiorstwa działające w dziedzinach innych niż aeronautyka.

Ostatecznie pomoc państwa powinna zostać uchylona a wypłacone kwoty powinny zostać zwrócone [zob. w szczególności rozporządzenia nr 734/2013 (1) i 2988/95 (2), art. 4 ust. 1 i 4; francuska Conseil d’État (CE), 2 czerwca 1992 r., Rec. s. 165; CE, 6 listopada 1998 r., Rec. s. 397; TSUE, 11 lipca 1996 r., SFEI, sprawa C-39/94].


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 204, s. 15).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312, s. 1).