22.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 2 października 2017 r. – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Sprawa C-577/17)

(2018/C 022/27)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca skargę rewizyjną: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Uczestnicy postępowania: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo

Pytania prejudycjalne

1)

Czy państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek – i które jest też właściwe według kryteriów wynikających z rozdziału III rozporządzenia Dublin III (1) – może jeszcze wówczas pozytywnie rozpatrzyć wniosek o wtórne przyjęcie na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia Dublin III, gdy upłynął już termin do udzielenia odpowiedzi określony w art. 25 ust. 1 rozporządzenia Dublin III a ów państwo członkowskie już uprzednio odmownie rozpatrzyło w terminie wniosek o wtórne przyjęcie oraz również w terminie nie uwzględniło wniosku o ponowne rozpatrzenie złożonego na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (2)?

Na wypadek gdyby na pytanie pierwsze należało udzielić odpowiedzi przeczącej:

Czy wskutek oddalenia w terminie wniosku o wtórne przyjęcie przez państwo członkowskie właściwe zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale III rozporządzenia Dublin III wnioskujące państwo członkowskie, w którym złożono kolejny wniosek, powinno rozpatrzyć ten wniosek, aby zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Dublin III zapewnić rozpatrzenie wniosku przez któreś z państw członkowskich?


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. 2013, L 180, s. 31).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. 2003, L 222, s. 3).