4.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/12


Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 7 kwietnia 2017 r. w sprawie T-920/16, Vatseva/Europejski Trybunał Praw Człowieka, wniesione w dniu 3 maja 2017 r. przez Vatsevą

(Sprawa C-231/17 P)

(2017/C 293/16)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Vatseva (przedstawiciel: adwokat K. Mladenova)

Druga strona postępowania: Europejski Trybunał Praw Człowieka

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania.