13.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 382/26


Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie T-839/16, Todorow/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 12 kwietnia 2017 r. przez Sławczo Asenowa Todorowa

(Sprawa C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Wnoszący odwołanie: Sławczo Asenow Todorow (przedstawiciel: adwokat K. Mładenowa)

Druga strona postępowania: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Postanowieniem z dnia 7 września 2017 r. Trybunał (dziesiąta izba) oddalił niniejszą skargę jako oczywiście niedopuszczalną.