20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/24


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Francja) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Sprawa C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 437 z 18.12.2017.