5.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 399/30


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 sierpnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Słowenii popierana przez: Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estonii, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską

(Sprawa C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Język postępowania: słoweński

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 412 z 4.12.2017.