23.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/13


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunia) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Sprawa C-76/17) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Opłaty o skutku równoważnym do ceł - Artykuł 30 TFUE - Podatek wewnętrzny - Artykuł 110 TFUE - Opłata stosowana do wywożonych produktów ropopochodnych - Brak przerzucenia opłaty na konsumenta - Ciężar opłaty ponoszony przez podatnika - Zwrot kwot zapłaconych przez podatnika))

(2018/C 142/18)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Strony przeciwne: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Sentencja

Prawo Unii, w szczególności art. 30 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że podatnik, który faktycznie poniósł ciężar niezgodnej z tym artykułem opłaty o skutku równoważnym, powinien mieć możliwość uzyskania zwrotu kwot, jakie zapłacił z tego tytułu, nawet w sytuacji, gdy mechanizm uiszczenia opłaty został ustanowiony w przepisach krajowych w ten sposób, że owa opłata jest przerzucana na konsumenta.


(1)  Dz.U. C 151 z 15.5.2017.