23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/46


Skarga wniesiona w dniu 16 września 2016 r. – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Sprawa T-804/16)

(2017/C 022/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: LG Electronics, Inc. (Seul, Republika Korei) (przedstawiciel: adwokat M. Graf)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Dual Edge” – zgłoszenie nr 14 463 178

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie R 832/2016-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.