23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/46


Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2016 r. – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Sprawa T-803/16)

(2017/C 022/62)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Glaxo Group Ltd (Brentford, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Baran, S. Wickenden, barristers, R. Jacob, E. Morris, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Celon Pharma S.A.

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „SALMEX” – unijny znak towarowy nr 9 849 191

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie R 2108/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO oraz drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą własnymi kosztami oraz wszystkimi kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, postępowaniu odwoławczym oraz w niniejszym postępowaniu

Podniesione zarzuty

Izba Odwoławcza naruszyła prawo poprzez wydanie decyzji naruszającej art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim, po pierwsze, błędnie uznała, że rzeczywiste używanie francuskiego znaku towarowego przez wnoszącego o unieważnienie nie jest dopuszczalną formą używania na gruncie art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, oraz po drugie, błędnie uznała, że rzeczywiste używanie francuskiego znaku towarowego przez wnoszącego o unieważnienie nie było używaniem tego znaku w odniesieniu do „inhalatorów”.