16.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/50


Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2016 r. – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Sprawa T-789/16)

(2017/C 014/60)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: C. Jonas, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „INVOICE AUCTION” – zgłoszenie nr 13 821 095

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie R 2201/2015-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.