28.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 441/31


Skarga wniesiona w dniu 7 października 2016 r. – Pebagua/Komisja

(Sprawa T-715/16)

(2016/C 441/36)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Hiszpania) (przedstawiciel: A.J. Uceda Sosa, abogado)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia wykonawczego.

Ewentualnie, stwierdzenie nieważności włączenia gatunku Procambarus clarkii do wykazu zatwierdzonego tym rozporządzeniem.

Obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga dotyczy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującego wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz.U. 2016 L 189, s. 4).

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, że w odniesieniu do gatunku Procambarus clarkii nie spełniono wymogów art. 4 rozporządzenia 1143/2014 ani nie dokonano oceny ryzyka zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.