23.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/46


Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2018 r. – Paulini/EBC

(Sprawa T-764/16) (1)

((Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Coroczny przegląd wynagrodzeń i dodatków - Zgodność wytycznych z prawem - Metoda obliczania - Uwzględnienie okresów zwolnienia chorobowego - Uwzględnienie działalności w charakterze przedstawiciela personelu - Zasada niedyskryminacji))

(2018/C 142/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Jörn Paulini (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo L. Levi i M. Vandenbussche, następnie L. Levi i A. Tymen a wreszcie L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: F. von Lindeiner i D. Camilleri Podestà, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji EBC, przekazanej skarżącemu w dniu 15 grudnia 2015 r. i zmienionej w dniu 10 lutego 2016 r., dotyczącej corocznego przeglądu wynagrodzeń i dodatków za 2015 r. oraz o naprawienie szkody poniesionej jakoby przez skarżącego w wyniku tej decyzji.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Jörn Paulini pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny.


(1)  Dz.U. C 14 z 16.1.2017.