21.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 277/42


Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE I.IN.)

(Sprawy połączone od T-427/16 do T-429/16) (1)

([Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowne unijne znaki towarowe AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER i AN IDEAL HUSBAND - Brak rzeczywistego używania znaków towarowych - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak uzasadnionej przyczyny nieużywania])

(2017/C 277/62)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Isabel Martín Osete (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat V. Wellens)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Danielle Rey (Tuluza, Francja) (przedstawiciele: adwokaci P. Wallaert i J. Cockain-Barere, avocats)

Przedmiot

Skarga na decyzje Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 kwietnia 2016 r. (sprawy R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 i R 1526/2015-2) dotyczące postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między D. Rey a I. Martín Osete.

Sentencja

1)

Skargi zostają oddalone.

2)

Isabel Martín Osete zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 343 z 19.9.2016.