23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/9


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 28 października 2016 r. – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Sprawa C-547/16)

(2017/C 022/13)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González

Strona pozwana: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Pytania prejudycjalne

1.

Czy zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu (1), zatytułowanym „Jednolite stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji”, decyzja Komisji [2006/446/CE (2)] z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 traktatu WE (sprawa COMP/B-1-382.348-Repsol C.P.P), skutkuje tym, że sąd krajowy nie może uznać za nieważne – ze względu na okres obowiązywania zawartej w nich klauzuli wyłączności zakupu – umów, których dotyczy ta decyzja, choć mogą one zostać uznane za nieważne z innych powodów, takich jak przykładowo narzucenie przez dostawcę (od)sprzedawcy minimalnej ceny sprzedaży detalicznej?

2.

Czy w takim przypadku należy uznać, że umowy długoterminowe, do których odnosi się [ta] decyzja dotycząca zobowiązań, są objęte na podstawie tej decyzji wyłączeniem indywidualnym na gruncie art. 101 ust. 3 TFUE?


(1)  Dz.U. 2003, L 1, s. 1.

(2)  Dz.U. 2006, L 176, s. 104.