23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/3


Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2016 r. w sprawie T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, wniesione w dniu 26 września 2016 r. przez Francisca Javiera Rosę Rodrigueza

(Sprawa C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Francisco Javier Rosa Rodriguez (przedstawiciel: J. Velasco Velasco, avocat)

Druga strona postępowania: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd (dziewiąta izba) oddalił odwołanie i orzekł, że F. Rosa Rodríguez ponosi własne koszty.