29.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/8


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 17 maja 2016 r. – Comune di Balzola i in./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Sprawa C-275/16)

(2016/C 314/13)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Strona pozwana: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pytanie prejudycjalne

Czy w ramach prawidłowej wykładni dyrektywy 1997/67/WE (1) zgodne są z nią przepisy art. 3 ust. 7 dekretu ustawodawczego nr 261/99 i art. l ust. 276 ustawy nr 194/2014, uwzględniając, że:

a)

dyrektywa 97/67/WE w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług z późniejszymi zmianami nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia świadczenia powszechnej usługi pocztowej i w tym zakresie przewiduje, że wybieranie przesyłek pocztowych i ich doręczanie na adres odbiorcy powinny być zagwarantowane „nie mniej niż pięć dni roboczych w tygodniu”;

b)

wskazana dyrektywa wspólnotowa dopuszcza możliwość wprowadzenia odstępstw przez krajowe organy regulacyjne, jedynie w „wyjątkowych okolicznościach i warunkach geograficznych”;

c)

włoskie przepisy krajowe (art. 3 ust. 7 dekretu ustawodawczego nr 261 z 1999 r. i art. 1 ust. 276 ustawy nr 190 z dnia 23 grudnia 2014 r. – zwanej „Ustawą o stabilności z 2015 r.”) wymagają natomiast od krajowego organu regulacyjnego przyznania wskazanego odstępstwa w określonym terminie, w sytuacji gdy zarządzający usługą zażąda tego, wskazując na „występowanie szczególnych sytuacji z uwagi na infrastrukturę lub ze względów geograficznych na obszarach o gęstości zaludnienia niższej niż 200 mieszkańców na km2”, również wówczas gdy wskazane sytuacje nie mają wyjątkowego charakteru i dotyczą istotnej części włoskiej populacji (aż do jednej czwartej populacji a zatem – w przypadku obszarów o niskiej gęstości zaludnienia – znacznie rozleglejszego terytorium kraju)?


(1)  Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. 1998, L 15, s. 14).