Sprawa C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

przeciwko

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof)

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna organizacja rynków produktów rolnych – Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) – Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 – Artykuł 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii), lit. b) i c) – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Artykuł 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), lit. b) i c) – Zakres stosowania – Wykorzystanie reputacji ChNP – Bezprawne używanie, imitacja lub przywołanie ChNP – Oznaczenie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd – ChNP Champagne” wykorzystywana w nazwie środka spożywczego – Nazwa „Champagner Sorbet” – Środek spożywczy zawierający szampana jako składnik – Składnik przyznający podstawową cechę charakterystyczną środkowi spożywczemu

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.

 1. Rolnictwo–Wspólna organizacja rynków–Wino–Opis i prezentacja win–Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne–Ochrona–Zakres stosowania–Wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia jako nazwy środka spożywczego, który zawiera składnik zgodny ze specyfikacją tej nazwy pochodzenia–Włączenie

  [rozporządzenia: Rady nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem nr 491/2009, art. 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii); Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii)]

 2. Rolnictwo–Wspólna organizacja rynków–Wino–Opis i prezentacja win–Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne–Wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia–Pojęcie–Wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia mające na celu wyciągnięcie korzyści z jej reputacji

  [rozporządzenia: Rady nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem nr 491/2009, art. 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii); Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii)]

 3. Rolnictwo–Wspólna organizacja rynków–Wino–Opis i prezentacja win–Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne–Ochrona–Wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia–Pojęcie–Wykorzystanie nazwy pochodzenia jako nazwy środka spożywczego, który zawiera składnik zgodny ze specyfikacją tej nazwy pochodzenia–Włączenie–Warunki–Brak jako podstawowej cechy charakterystycznej środka spożywczego, smaku generowanego głównie przez obecność tego składnika w składzie tego środka spożywczego

  [rozporządzenia: Rady nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem nr 491/2009, art. 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii); Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii)]

 4. Rolnictwo–Wspólna organizacja rynków–Wino–Opis i prezentacja win–Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne–Bezprawne używanie, imitacja lub przywołanie chronionej nazwy pochodzenia–Pojęcie–Wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia jako nazwy środka spożywczego, który zawiera składnik zgodny ze specyfikacją tej nazwy pochodzenia–Wyłączenie

  [rozporządzenia: Rady nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem nr 491/2009, art. 118m ust. 2 lit. b); Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 103 ust. 2 lit. b)]

 5. Rolnictwo–Wspólna organizacja rynków–Wino–Opis i prezentacja win–Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne–Ochrona przed nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd oznaczeniami–Zakres

  [rozporządzenia: Rady nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem nr 491/2009, art. 118m ust. 2 lit. c); Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 103 ust. 2 lit. c)]

 1.  Artykuł 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. i art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 należy interpretować w ten sposób, że do ich zakresu stosowania wchodzi przypadek, w którym chroniona nazwa pochodzenia, taka jak „Champagne” jest wykorzystywana jako część nazwy, pod którą sprzedawany jest środek spożywczy, taki jak „Champagner Sorbet”, który nie odpowiada specyfikacji dotyczącej tej chronionej nazwy pochodzenia, lecz który zawiera składnik odpowiadający tej specyfikacji.

  (zob. pkt 36; pkt 1 sentencji)

 2.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (zob. pkt 40)

 3.  Artykuł 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem nr 491/2009 i art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 1308/2013 należy interpretować w ten sposób, że wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia jako elementu nazwy, pod którą jest sprzedawany niezgodny ze specyfikacją tej chronionej nazwy pochodzenia środek spożywczy, ale który zawiera składnik zgodny z tą specyfikacją, taki środek jak „Champagner Sorbet”, stanowi wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia w rozumieniu tych przepisów, jeżeli ten środek spożywczy nie posiada, jako podstawową cechę charakterystyczną, smaku generowanego głównie przez obecność tego składnika w swoim składzie.

  W tym względzie należy uznać, że użycie ChNP jako części nazwy, pod którą sprzedawany jest środek spożywczy, który nie spełnia specyfikacji tej ChNP, ale który zawiera składnik odpowiadający wspomnianej specyfikacji, ma na celu nienależne wykorzystanie reputacji tego ChNP, jeśli składnik ten nie nadaje temu środkowi podstawowej cechy charakterystycznej. Jeżeli chodzi o ustalenie, czy dany składnik nadaje danemu środkowi spożywczemu podstawową cechę charakterystyczną, to ilość tego składnika w składzie tego środka spożywczego stanowi ważne, ale niewystarczające kryterium. Jego ocena zależy od danych produktów i musi być poprzedzona oceną jakościową. Jeżeli nazwa środka spożywczego wskazuje, tak jak w sprawie w postępowaniu głównym, że zawiera składnik korzystający z ochrony ChNP, który ma wskazywać na smak tego środka spożywczego, smak wytwarzany przez ten składnik musi stanowić podstawową cechę charakterystyczną tego środka spożywczego.

  (zob. pkt 50–53; pkt 2 sentencji)

 4.  Artykuł 118m ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem nr 491/2009 i art. 103 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1308/2013 należy interpretować w ten sposób, że wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia jako elementu nazwy, pod którą jest sprzedawany niezgodny ze specyfikacją tej chronionej nazwy pochodzenia środek spożywczy, ale który zawiera składnik zgodny z tą specyfikacją, taki środek jak „Champagner Sorbet”, nie stanowi niewłaściwego stosowania [sprzecznego z prawem przywłaszczenia], imitacji lub przywołania w rozumieniu tych przepisów.

  Poprzez bowiem włączenie do nazwy danego środka spożywczego składnika korzystającego z ChNP, dokonuje się bezpośredniego wykorzystania tego ChNP w celu domagania się w sposób otwarty związanej z tą nazwą jakością smakową, co nie stanowi sprzecznego z prawem przywłaszczenia, naśladowania lub przywołania.

  (zob. pkt 57, 59; pkt 3 sentencji)

 5.  Artykuł 118m ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem nr 491/2009 i art. 103 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1308/2013 należy interpretować w ten sposób, że mają one zastosowanie zarówno w odniesieniu do nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oznaczeń, które mogą wywołać błędne skojarzenie co do pochodzenia danego produktu jak i względem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oznaczeń co do charakteru lub podstawowych cech charakterystycznych tego produktu.

  (zob. pkt 64; pkt 4 sentencji)