19.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 195/5


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec

(Sprawa C-142/16) (1)

([Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko - Dyrektywa 92/43/EWG - Artykuł 6 ust. 3 - Ochrona siedlisk przyrodniczych - Budowa elektrowni węglowej Moorburg (Niemcy) - Obszary „Natury 2000” w biegu rzeki Łaby powyżej elektrowni węglowej - Ocena skutków planu lub przedsięwzięcia dla terenu chronionego])

(2017/C 195/06)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Hermes i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełnomocnicy, wspierani przez W. Ewera, Rechtsanwalt)

Sentencja

1)

Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory przez to, że w trakcie wydawania pozwolenia na budowę elektrowni węglowej Moorburg nie przeprowadziła prawidłowej i pełnej oceny oddziaływania.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 165 z 10.5.2016.