2.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/33


Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. — Deutsche Edelstahlwerke/Komisja

(Sprawa T-319/15) (1)

(Pomoc państwa - Pomoc przyznana na podstawie określonych przepisów niemieckiej ustawy, ze zmianami, dotyczącej odnawialnych źródeł energii - Stwierdzenie przez Trybunał nieważności zaskarżonego aktu - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

(2019/C 295/42)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H. Janssenet i S. Altenschmidt)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo: R. Sauer, następnie T. Maxian Rusche i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/1585 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie programu pomocy SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [wdrożonego przez Niemcy w celu wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych] (Dz.U. 2015, L 250, s. 122).

Sentencja

1)

Umarza się postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi.

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Deutsche Edelstahlwerke GmbH.


(1)  Dz.U. C 302 z 14.9.2015.