23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/29


Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2016 r. – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM)

(Sprawa T-635/15) (1)

([Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TUUM - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy THUN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2017/C 022/39)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Tuum Srl (San Giustino, Włochy) (przedstawiciel: adwokat B. Saguatti)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Thun SpA (Bolzano, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci L. Sergi i G. Muscas)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 2624/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Thun a Tuum.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 2624/2014-1).

2)

Sprzeciw zostaje oddalony.

3)

EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Tuum Srl w postępowaniu przed Sądem oraz w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

4)

Thun SpA pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Tuum w postępowaniu przed Sądem oraz w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.


(1)  Dz.U. C 16 z 18.1.2016.