18.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 437/26


Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2017 r. – Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Sprawa T-627/15) (1)

({Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BIANCALUNA - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy bianca - Ekonomia postępowania - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Identyczność towarów - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]})

(2017/C 437/30)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci E. Montelione, M. Borghese i R. Giordano)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Bonne, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Lange)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sprawa R 2952/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Bianca-Moden a Frame.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Frame Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 68 z 22.2.2016.