23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/29


Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Sprawa T-617/15) (1)

([Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego eSMOKING WORLD - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia])

(2017/C 022/38)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polska) (przedstawiciel: K. Jarosiński, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 czerwca 2015 r. (sprawa R 3227/2014 5), dotyczącą rejestracji oznaczenia eSMOKING WORLD jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Chic Investments sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 16 z 18.1.2016.