23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/26


Wyrok Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Z/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(Sprawa T-532/15 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Sprawozdanie z oceny - Bezstronność Sądu do spraw Służby Publicznej - Wniosek o wyłączenie członków składu orzekającego - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej))

(2017/C 022/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Z (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Rollinger)

Druga strona postępowania: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo A. Placco, następnie J. Inghelram i Á. Almendros Manzano, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie zmierzające do uchylenia wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r., Z/Trybunał Sprawiedliwości (F-64/13, EU:F:2015:72).

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Z zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 16 z 18.1.2016.