201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180508202121

Sprawa T-283/15: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2018 r. – Esso Raffinage/ECHA [REACH — Ocena dokumentacji — Kontrola zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami — Sprawdzenie przedłożonych informacji i działania podejmowane po dokonaniu oceny dokumentacji — Oświadczenie o braku zgodności z przepisami — Właściwość Sądu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Podstawa prawna — Artykuły 41, 42 i 126 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006]


C2312018PL2010120180508PL0023201212

Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2018 r. – Esso Raffinage/ECHA

(Sprawa T-283/15) ( 1 )

„[REACH — Ocena dokumentacji — Kontrola zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami — Sprawdzenie przedłożonych informacji i działania podejmowane po dokonaniu oceny dokumentacji — Oświadczenie o braku zgodności z przepisami — Właściwość Sądu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Podstawa prawna — Artykuły 41, 42 i 126 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006]”

2018/C 231/23Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Esso Raffinage (Courbevoie, Francja) (przedstawiciel: M. Navin-Jones, solicitor)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere i M. Heikkilä, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciel: T. Henze, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i J. Traband, pełnomocnicy) oraz Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. de Ree, M. Bulterman i M. Noort, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności pisma ECHA z dnia 1 kwietnia 2015 r. skierowanego do francuskiego ministerstwa ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu i mieszkalnictwa, zatytułowanego „Oświadczenie o braku zgodności z przepisami w następstwie decyzji w sprawie oceny dokumentacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006”.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność pisma Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 1 kwietnia 2015 r. skierowanego do francuskiego ministerstwa ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu i mieszkalnictwa, zatytułowanego „Oświadczenie o braku zgodności z przepisami w następstwie decyzji w sprawie oceny dokumentacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006”, w tym załącznika do niego.

2)

Esso Raffinage i ECHA pokrywają własne koszty.

3)

Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Królestwo Niderlandów pokrywają własne koszty.


( 1 ) Dz.U. C 320 z 28.9.2015.