4.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 82/34


Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Ryanair i Airport Marketing Services / Komisja

(Sprawa T-165/15) (1)

(Pomoc państwa - Porozumienia zawarte przez izbę handlowo-przemysłową w Pau-Béarn z Ryanairem i jego spółką zależną Airport Marketing Services - Usługi portu lotniczego - Usługi marketingowe - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Pojęcie pomocy państwa - Możliwość przypisania państwu - Izba handlowo-przemysłowa - Korzyść - Kryterium prywatnego inwestora - Odzyskanie pomocy - Artykuł 41 karty praw podstawowych - Prawo dostępu do akt - Prawo do bycia wysłuchanym)

(2019/C 82/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (przedstawiciele: adwokaci G. Berrisch, E. Vahida, I.G. Metaxas-Maranghidis, i B. Byrne, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia (Dz.U. 2015, L 201, s. 109).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Ryanair DAC i Airport Marketing Services Ltd zostają obciążone własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 228 z 13.7.2015.