25.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/78


Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2015 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa F-142/15)

(2016/C 027/101)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie nienadawania dalszego biegu złożonemu przez skarżącą wnioskowi o udzielenie wsparcia oraz żądanie zadośćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dorozumianej, która zapadła w dniu 11 kwietnia 2015 r., oddalającej złożony przez skarżącą w dniu 11 grudnia 2014 r. wniosek o udzielenie wsparcia;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 sierpnia 2015 r., otrzymanej w dniu 24 sierpnia 2015 r., oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 24 kwietnia 2015 r.;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia, oszacowanego ex aequo et bono na 50 000 EUR, celem naprawienia doznanej przez skarżącą krzywdy;

obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania.