3.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/31


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Opreana/Komisja

(Sprawa F-67/15) (1)

((Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Członek personelu tymczasowego zatrudniony na stałym stanowisku - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Ciąża - Akt niekorzystny - Brak właściwości organu, który wydał akt niekorzystny - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek staranności))

(2016/C 364/35)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luisa Opreana (Arlon, Belgique) (przedstawiciele: początkowo adwokat A. Salerno, następnie adwokaci A. Salerno i P. Singer)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy ze skarżącą po dacie jej wygaśnięcia, chociaż ciąża skarżącej dobiegała końca.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej w sprawie nieprzedłużenia z Luisą Opreaną umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, która wygasła w dniu 31 sierpnia 2014 r.

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez L. Opreanę.


(1)  Dz.U. C 213 z 29.6.2015, s. 50.