19.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 346/11


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varbergs tingsrätt (Szwecja) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Remigijus Plycius/Aldona Plyciene

(Sprawa C-455/15)

(2015/C 346/12)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Varbergs tingsrätt.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Remigijus Plycius.

Strona pozwana: Aldona Plyciene.

Pytania prejudycjalne

Czy Varbergs tingsrätt powinien, zgodnie z art. 23 lit. a) rozporządzenia Bruksela II (1) lub z jakimkolwiek innym przepisem tego rozporządzenia, nie naruszając postanowień art. 24 tego rozporządzenia, odmówić uznania orzeczenia sądu rejonowego w Szyłokarczmie z dnia 18 lutego 2015 r. a tym samym w dalszym ciągu rozpatrywać spór dotyczący pieczy nad dzieckiem, zawisły przed Varbergs tingsrätt?


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338, s. 1).