28.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 320/16


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Treviso (Włochy) w dniu 6 lipca 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Giuseppemu Astone

(Sprawa C-332/15)

(2015/C 320/23)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Treviso

Oskarżony

Giuseppe Astone

Pytania prejudycjalne

1)

Czy przepisy dyrektywy 2006/112//WE z dnia 28 listopada 2006 r. (1) zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym przytoczonym w uzasadnieniu, stoją na przeszkodzie przepisom krajowym państw członkowskich – takim jak wyżej wspomniane przepisy obowiązujące we Włoszech (art. 19 dekretu prezydenta republiki 633/1972) – które wykluczają, także z punktu widzenia prawa karnego, możliwość wykonywania prawa do odliczenia, jeżeli nie zostały złożone deklaracje podatku VAT, a w szczególności deklaracja dotycząca roku następującego po roku, w którym prawo to powstało?

2)

Czy przepisy dyrektywy 2006/2012/WE z dnia 28 listopada 2006 r., zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym przytoczonym w uzasadnieniu, stoją na przeszkodzie przepisom krajowym państw członkowskich – takim jak wyżej wspomniane przepisy obowiązujące we Włoszech (art. 25 i art. 39 dekretu prezydenta republiki 633/1972) – które wykluczają możliwość uwzględnienia, także z punktu widzenia prawa karnego, w celu odliczenia podatku VAT, faktur kosztowych, które nie zostały w żaden sposób zarejestrowane przez podatnika?


(1)  Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1).