24.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 279/22


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 10 czerwca 2015 r. – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Sprawa C-284/15)

(2015/C 279/27)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour du travail de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Office national de l'emploi (ONEm),M

Strona pozwana: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 67 ust. 3 rozporządzenia nr 1408/71 (1) należy interpretować w ten sposób, że przepis ten stoi na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie odmówiło sumowania okresów zatrudnienia niezbędnych dla przyznania zasiłku dla bezrobotnych mającego na celu uzupełnienie dochodów z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku gdy zatrudnienie w ramach tego stosunku pracy nie było poprzedzone żadnym okresem ubezpieczenia lub zatrudnienia w tym państwie członkowskim?

2)

W przypadku odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie: czy art. 67 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia społecznego nr 1408/71 jest zgodny w szczególności z:

art. 48 TFUE w zakresie, w jakim warunek, od którego spełnienia art. 67 ust. 3 uzależnia sumowanie okresów zatrudnienia, może ograniczać swobodę przepływu pracowników i w niektórych przypadkach ich dostęp do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,

art. 45 TFUE, który „obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy” i gwarantuje pracownikom prawo „ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy” (w tym również o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy) w innych państwach członkowskich, „swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich” i przebywania w nich „w celu podjęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego państwa”,

art. 15 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że „[k]ażdy obywatel ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy […] w każdym państwie członkowskim”?


(1)  rozporządzenie Rady (EWG) z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz.U. L 28, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz.U. L 209, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zabezpieczenia społecznego nr 1408/71”).