7.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294/23


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 3 czerwca 2015 r. – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. i Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Sprawa C-263/15)

(2015/C 294/28)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Kúria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. i Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Pytania prejudycjalne

1)

Czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy skarżące działają jako podatnicy ze względu na to, że wykładnia art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT (1) nie wyłącza działalności prowadzonej przez spółki prawa handlowego z zakresu pojęcia działalności gospodarczej, nawet jeśli spółki te mogą tylko prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochód tytułem uzupełniającym?

2)

Czy w celu uznania skarżących za podatników ma znaczenie okoliczność, że istotna część inwestycji skarżących jest finansowana pomocą państwa i że w ramach eksploatacji osiągają one dochody związane z pobieraniem niewielkiej opłaty?

3)

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie, czy należy uznać, że wspomniana „opłata” stanowi świadczenie wzajemne za świadczenie usług i że istnieje bezpośrednie powiązanie między świadczeniem usług a zapłatą świadczenia wzajemnego?

4)

Czy świadczenie usług przez skarżące w rozumieniu art. 24 dyrektywy VAT oznacza eksploatację inwestycji, czy też nie można uznać, że chodzi o świadczenie usług, ponieważ chodzi o spełnienie obowiązku prawnego?


(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1).