18.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 437/5


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-687/15) (1)

((Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkluzje Rady Unii Europejskiej dotyczące Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2015 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - Artykuł 218 ust. 9 TFUE - Odstępstwo od przewidzianej formy prawnej - Brak wskazania podstawy prawnej))

(2017/C 437/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Nicolae i F. Erlbacher, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: I. Šulce, J.P. Hix i O. Segnana, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil i M. Hedvábná, pełnomocnicy), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i K. Stranz, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: F. Fize, G. de Bergues, B. Fodda i D. Colas, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Brodie, M. Holt i D. Robertson, pełnomocnicy, wspierani przez J. Holmesa, barrister)

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność konkluzji Rady Unii Europejskiej przyjętych w dniu 26 października 2015 r. na jej 3419. posiedzeniu, które odbyło się w Luksemburgu, na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną 2015 (WRC-15) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union – ITU).

2)

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

3)

Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 68 z 22.2.2016.