13.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 382/7


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2017 r. – Komisja Europejska/Irlandia

(Sprawa C-552/15) (1)

((Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodne świadczenie usług - Pojazdy samochodowe - Najem lub leasing samochodu przez osobę zamieszkującą w jednym z państw członkowskich od dostawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim - Opłata rejestracyjna - Uiszczenie całej opłaty w chwili rejestracji - Zasady zwrotu opłaty - Proporcjonalność))

(2017/C 382/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Wasmeier i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: E. Creedon, L. Williams i M. A. Joyce, pełnomocnicy wspierani przez M. Collinsa, SC, S. Kingston i C. Daly, BL)

Sentencja

1)

Ustanawiając obowiązek uiszczenia z góry całej opłaty z tytułu rejestracji pojazdów mającej zastosowanie w wypadku definitywnej rejestracji, niezależnie od ograniczonego rzeczywistego czasu planowanego użytkowania w Irlandii pojazdu przywiezionego do tego państwa członkowskiego i chociaż tymczasowy charakter leasingu lub najmu jest dokładnie określony i wcześniej znany, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 TFUE.

2)

Nie przewidując wypłaty odsetek w wypadku zwrotu opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i potrącając kwotę 500 EUR tytułem kosztów administracyjnych od kwoty opłaty rejestracyjnej podlegającej zwrotowi, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 TFUE.

3)

Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 414 z 14.12.2015.