28.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 441/3


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Włochy) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Sprawa C-318/15) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 7 lit. c) - Kwoty progowe dla zamówień publicznych - Nieosiągnięty próg - Oferty rażąco niskie - Automatyczne wykluczenie - Uprawnienie instytucji zamawiającej - Obowiązki instytucji zamawiającej wynikające ze swobody przedsiębiorczości, swobodnego świadczenia usług i ogólnej zasady niedyskryminacji - Zamówienia posiadające niewątpliwe znaczenie transgraniczne))

(2016/C 441/03)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tecnoedi Costruzioni Srl

Strona pozwana: Comune di Fossano

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (regionalny sąd administracyjny dla Piemontu, Włochy) postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 r. jest niedopuszczalny.


(1)  Dz.U. C 311 z 21.9.2015.