15.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 448/37


Skarga wniesiona w dniu 27 października 2014 r. – Hersill przeciwko OHIM – KCI Licensing (VACUP)

(Sprawa T-741/14)

(2014/C 448/46)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hersill, SL (Móstoles, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat M. Aznar Alonso)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: KCI Licensing, Inc.

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Zgłoszenie nr 9 9 43  499

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie R 1520/2013-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uznanie niniejszej skargi za zasadną i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie OHIM i KCI Licensing, Inc., jeżeli weźmie udział w niniejszym postępowaniu w charakterze strony, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i zasady 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.